Цялата активност

Този поток се обновява автоматично     

 1. Последната седмица
 2. Как се случи еп5 Online stream. Споделяте и гледайте, за пще филми или стримове пишете
 3. Как се случи еп5 Online stream.
 4. Earlier
 5. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата стоийностите V1, V2 и изчислява отношението на V1/V2 в dB по формула dB=20 lg (V2/V1) про V2>0; V1>0 Да се състави блок схема на алгоритъма. Да се напише сорскод Да се тества Проверка А) Примерен вход V2/V1 > 1 Б) Примерен вход V2/V1 < 1 Ц) Примерен вход V2 = V1 Д) Примерен изход dB > 0 Ф) Примерен изход dB<0 Г) Примерен изход dB = 0 Едно от решенията във Код: #include<iostream> #define DIM(A) (sizeof(A)/sizeof(*(A))) #define ABS(A) ((A) < 0 ? -(A) : (A)) #define MIN(A, B) ((A) < (B) ? (A) : (B)) struct { double V2, V1, dB_expected; } test[] = { {0.100, 9.600, -39.6454246607913632}, {0.600, 9.100, -23.6178028387490002}, {1.100, 8.600, -17.8621153217068525}, {1.600, 8.100, -14.0873007244544990}, {2.100, 7.600, -11.1718859509374404}, {2.600, 7.100, -8.7257000149651454}, {3.100, 6.600, -6.5636448341519182}, {3.600, 6.100, -4.5805466848695939}, {4.100, 5.600, -2.7080834057292984}, {4.600, 5.100, -0.8962468883272455}, {5.100, 4.600, 0.8962468883272461}, {5.600, 4.100, 2.7080834057292993}, {6.100, 3.600, 4.5805466848695939}, {6.600, 3.100, 6.5636448341519182}, {7.100, 2.600, 8.7257000149651454}, {7.600, 2.100, 11.1718859509374404}, {8.100, 1.600, 14.0873007244544972}, {8.600, 1.100, 17.8621153217068525}, {9.100, 0.600, 23.6178028387489967}, {9.600, 0.100, 39.6454246607913632}, }; int tolerant_equal(double a, double b, double relerr, double abserr) { double abserris = ABS(a - b); return (abserris < MIN(ABS(a), ABS(b)) * relerr) || (abserris < abserr); } // доставя функцията dB. която се предават с аргументите V2 и V1. double decibel(double, double); int main() { double V1, V2, expect, got; unsigned i, errors = 0; for (i = 0; i < DIM(test); ++i) { V1 = test[i].V1; V2 = test[i].V2; expect = test[i].dB_expected; if (! tolerant_equal(got, expect, 1e-5, 1e-4)) { ++errors; std::cout << "decibel(" << V2 << ", " << V1 << ") gave " << got << " expected " << expect << '\n'; } } return errors; } Който има и знае друго решение да го публикува.
 6. Тези кодове могат да не се считат за грешки +98 Динамичният SQL извод завършва с точка и запетая +100 Ред не е намерен или край на курсора. +222 Опитвате се да извлечете ред в изявление DELETE. +223 Опитвате се да изтеглите ред в изявление UPDATE. +231 FETCH след BEFORE или AFTER, но не и на валиден ред. +304 Стойността с типа данни (тип данни 1) не може да бъде присвоена на хост променлива, тъй като стойността не е в обхвата на хост променлива в позиция (номер на позиция) с тип данни (тип данни 2) +354 Изявлението за извличане на rowset може да е върнало един или повече редове от данни. въпреки това, бяха налице и едно или повече предупредителни условия. използвайте изявлението за диагностика за повече информация относно условията, които сте срещнали +562 Предоставянето на привилегия бе пренебрегнато, защото бенефициентът вече има привилегията от страна на възложителя. +802 Нулевият индикатор е зададен като -2 като аритметика.
 7. SQL грешки

  Тук ще се постарая да публикувам код на грешките когато даден SQL изплюва. -007 Посоченият "знак" не е валиден в SQL изразите. -010 Константата на низовете, започваща с низа, не се прекратява правилно. Необходима е клауза -029 INTO. -060 ИНВАЛИДЕН тип СПЕЦИФИКАЦИЯ: Спец -084 Неприемлив SQL израз. -101 Изявлението е твърде дълго или твърде сложно. -102 Константата на низовете е твърде дълга. -104 Незаконният символ, срещан в SQL израза. -117 Броят стойности в INSERT не съвпада с броя на колоните. -122 Колона или израз в списъка за избор не е валидна -180 Лоши данни в Date / Time / Timestamp. -181 Лоши данни в Date / Time / Timestamp. -188 Променливата на хоста в израза DESCRIBE не е валидно низово представяне на име. -199 Незаконно използване на посочената ключова дума. -204 Обект, който не е дефиниран на DB2. -205 Име на колоната не е в таблицата. -206 Колоната не съществува в нито една таблица на SELECT. -208 Редът по клауза е невалиден, защото COLUMN колоната-име не е част от таблицата с резултати -216 Не е същият брой изрази от двете страни на сравнението в SELECT. -224 FETCH не може да направи INSENSITIVE курсора SENSITIVE. -229 Локалът, посочен в израза SET LOCALE, не бе намерен. -302 Стойността на променливия или номера на параметъра входящ номер е невалиден или твърде голям за целевата или за целевата стойност -303 НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ПРОЦЕСУАЛНИЯ НОМЕР НА ПОЗИЦИЯТА ТОЗИ ТИПОВЕ ДАННИ НЕ СА СРАВНИТЕЛНИ -305 Необходим е нулев индикатор. -311 Varchar, вмъкнете или актуализирайте. -LEN с дължината на данните не е зададена. -401 Типовете данни на операндите на дадена операция не са съвместими. -404 Указването на указанието за sql съдържа стринг, който е твърде дълъг. -407 АКТУАЛИЗИРАНЕ, ВНОС ИЛИ НАСТРОЙКА НА СТОЙНОСТТА НЕ Е, НО НИВОТО COLUMN на колоната не може да съдържа NULL VALUES -408 Стойността не е съвместима с типа данни на нейната цел за задаване. Целевото име е "<име>". (*** OBS: Позволява да се реши) -418 Използването на маркера на параметъра не е валидно. -420 Стойността на аргумент на низ не е приемлива за функцията "функция-име" -438 Заявлението повдигна грешка с диагностичен текст: текст -440 Рутинни & 1 в & 2 не са намерени с определени параметри.А функция или процедура с определено име и съвместими аргументи не е намерен. [1] -482 Процедурата не върна локатори. -501 Курсорът не се отваря на FETCH. -502 Отваряне на курсора, който вече е отворен. -503 Трябва да се посочи колона за актуализиране. -504 Не е декларирано името на курсора. -530 Референтна целост, предотвратяваща INSERT / UPDATE -532 Референтна целостта (DELETE RESTRICT правило), предотвратявайки DELETE. -536 Референтна целостта (правилото DELETE RESTRICT) предотвратява изтриването. -545 Проверете ограничението, предотвратяващо INSERT / UPDATE. -551 Неуспешна оторизация. -554 Идентификационният идентификационен номер или ролята не може да даде своя привилегия. -601 Опитахте да създадете вече съществуващ обект -602 Твърде много колони, зададени в индекс за създаване. -603 не може да бъде създаден уникален индекс, тъй като таблицата съдържа редове, които са дублирани по отношение на стойностите на идентифицираните колони и периоди -604 дефиницията на тип данни определя невалиден атрибут на дължина, точност или скала -607 операцията или опцията не са дефинирани за този обект -610 предупреждение: Създаване / промяна на обект е поставил предмет в очакване -611 може да се зададе само lockmax 0, когато размерът на ключалката на таблото е tablespace или table -612 идентификатора е дублирано име -613 основният ключ или хеш ключ или уникален ограничение е твърде дълъг или има твърде много колони и периоди -614 индексът не може да бъде създаден или променен, или дължината на колоната не може да бъде променена, защото сумата от вътрешните дължини на колоните за индекса е по-голяма от допустимия максимум -615 оперативен тип не се допуска на използвана опаковка -616 obj-type1 obj-name1 не може да бъде отпаднато, защото се споменава от obj-type2 obj-name2 -617 индексът от тип 1 не е валиден за таблицата -618 операционната операция не е разрешена в системните бази данни -619 не е разрешено, защото базата данни не е спряна -620 ключовата дума на ключови думи в израза тип stmt не е разрешена за пространство от тип пространство в базата данни от тип база данни -621 дублиращ се dbid dbid бе открит и по-рано присвоен на име на база данни -622 за смесени данни е невалиден, тъй като опцията за смесено инсталиране на данни е не -623 клъстерът не е валиден за име на таблица -624 таблицата име-таблица вече има първичен ключ или уникален ограничение с определени колони и периоди -625 таблицата име на таблица няма индекс, който да утвърждава уникалността на основния или уникалния ключ -625 предупреждение: дефиницията на таблицата е променена на непълна -626 промяната в израза не е изпълнима, защото набора от страници не е спрян -627 изявлението alter е невалидно, защото табличното пространство или индексът има набори от данни, управлявани от потребители -628 клаузите се изключват взаимно -629 null не може да бъде зададен, защото името на чуждия ключ не може да съдържа нулеви стойности -630 грешка: коефициентът WHELL NOT NULL е невалиден за индексите от тип 1 Името на чуждестранния ключ е -631
 8. Да се измери една физична величина означава да се сравни с еднородна на нея величина, приета за единица. Например, ако искаме да измерим величината В, трябва да я сравним с избраната за нея еталонна величина – например величината А – за да разберем колко пъти тя се отличава от еталонната: ето и PDF-то -->>> Obrabotka na danni. Grafiki.pdf <-<--
 9. Времето на Ultra HD няма да дойде скоро. Конференцията "Цифрова телевизия и видео в Русия 4K & HDR" се проведе в Москва. Двeста делегати от Русия и чужди държави чуха доклади от представители на фирми, участващи в създаването на екосистема от Ultra HD излъчване. В Русия има само няколко оператори, които предлагат своите абонати на телевизионни канали с резолюция от 4 К, и не е изненадващо, че лидерът сред тях е "Трикольор". Но като цяло този пазар печели само един играч е производителите на оборудване, предимно телевизори. Условно играчите на пазара на съдържание с Ultra HD могат да бъдат разделени на три групи: производители на оборудване, създатели на съдържание и оператори, които доставят съдържание на абонатите. Днес цената на телевизорите, които поддържат 4K, бързо намалява, което беше спечелено в рекламата от оператора на "Триколор": "Купихте Ultra HD телевизор? И какво ще гледаш? И въпреки намаляването на разходите за оборудване, проникването на 4K телевизори в най-развития американски пазар - не надвишава 10-12%. Това е твърде малко, за да говорим за масовия пазар. Освен това, бизнес моделът на операторите, да не говорим за производителите на съдържание, не е залепен. Операторите казват, че прехвърлянето на телевизионни канали в UHD като качество днес изисква значителни разходи. По-специално, един транспондер (устройство, което е инсталирано на сателит и отговаря за препредаване на данни, независимо дали става дума за телевизия или интернет) днес може да прехвърли максимум 3 телевизионни канала с резолюция от 4k. За да се увеличи броят на каналите, изглежда, стартиране на допълнителни спътници и разширяване на спектъра на работните честоти. Всичко това - преки разходи, докато нито търсенето от абонати, нито предлагането на Ultra HD телеконферент, не. Следователно, операторите виждат развитието на пазара на UHD само в партньорство, общи инвестиции в промишлеността, предимно с производители на оборудване и телевизори. Тук си струва да се отбележи, че производителите на телевизори като цяло не се интересуват толкова много от такъв модел. Да, няма толкова много телевизионни канали в Ultra HD днес (можете да разчитате на пръстите и няма такива наземни), но има такива услуги Netflix, в които съдържанието на 4K вече е достатъчно. По пътя, ново поколение игрални конзоли (през ноември, продажбите на Xbox Scorpio старт), чиято основна черта е подкрепа 4K. И накрая, в Русия потребителите първоначално откриха по-голямата част от съдържанието си на различни интересни места, и сега в тези места има все повече и повече копия с резолюция от 4К. Друга тъжна новина за производителите на съдържание / телевизионните канали и операторите беше сериозната конкуренция на сателита Телевизия от страна на операторите на IPTV. Да, Триколор все още е лидер на пазара на платена телевизия, но позицията му е постоянна и последователно атакува Rostelecom. Телевизията "в интернет" има своите недостатъци, но няма същите архаични ограничения при прехвърлянето на съдържание. За излъчването на HD канала се изисква канал от само 8-12 мегабита в секунда, и за UHD - до 40 мегабита. Това не е проблем, особено предвид факта, че домашните тарифи за интернет са с по-ниска скорост 50 мегабита днес са нещо от времето на крал грах. Единственото ограничение е декомпресионните кутии, от които се нуждаете ще се промени. "Трикольор" вече е изпитал по какъв начин е - замяната на потребителското оборудване. Между другото, за подмяната на оборудването. За да се появят UHD-канали с излъчване, телевизионните канали ще трябва да похарчат изумителни суми за обновяването на целия технически парк. Досега в Русия не повече от една трета от каналите на "първия мултиплекс" имат HD версии, а дори и тогава някои мениджъри досега окото потрепва от напомнянето за прехода на излъчването и създаването на съдържание от SD към HD. Колко ще струва да преминете към 4K, дори страшно да си представите. Така че, абонатите на UHD телевизионни канали, които са в търсенето няма да имат много повече години. Но има добри новини. Изглежда, че операторите и големите продуценти на съдържание вече са се споразумели за някои пилоти. Филмите в 4K резолюция вече са достатъчно достъпни, за да запълнят мрежата от поне един телевизионен канал. Точно колко ще струва - голям въпрос. Но не е ясно колко абонатът ще иска да плати за това. Въпреки целия скептицизъм, пазарът на UHD има бъдеще. Далеч, но бъдещето. Още е рано да се говори за "индустрията на UHD" днес. Е, само ако не сте телевизионен производител.
 10. На вниманието на всички потребители бих искал да ви уведомя за наща новa игра domain for you. Играта е следната, всеки потребител който е във топ 1 ще получи по-избор безплатен домейн от нас.. интересно нали? така че пишете, драскайте, лайквайте фаворитите според вас а ние ще награждаваме всеки месец един от тях, който е на първо място във топ 1 Домейните които ще раздаваме ще бъдата: com, info, org, net Примерен ваш демейн: website1.com, website2.org, website3.net, website4.info Та стига толкова хубави неща, нека да спомена малко и за правилата защото все пак трябва да има и такива!!! Всеки които желае и иска едногодишен безплатен домейн, ще трябва най напред да се регистрира във форума. (регистрацията става бързо) Как да стана първи във Топ1 и да участвате за безплатен домейн? Всеки потребител трябва да публикува теми а неговите теми да бъдат харесвани от други регистрирани потребители в форума. (минимум харесвания за месец 30) Ако имате въпроси пишете тук или на лично съобщение успех на всички които им харесва играта domain for you!!!!
 11. Version 1.0.0

  1 download

  Tech Talk дава на учащите функционалния език, от който се нуждаят, за реални и практически задачи в техническата, индустриалната и научната област. Tech Talk е подходящ за тези, които работят в производството, разработването, поддръжката, планирането, покупката, тестването, логистиката и качеството. От поддръжката до обслужването на клиентите и от производството до техническата поддръжка, фокусът на курса винаги е да свършите работата.
 12. Сигурност (2017) Онлайн филм Режисьор : Ален Дерошер В ролите : Антонио Бандерас, Бен Кингсли, Лиам МакИнтайр, Чад Линдберг, Габриела Райт, Яна Маринова, Башар Рахал, Ивайло Димитров, Велимир Велев, Йоана Буковска и др. Държава : САЩ (сниман в България) Година : 2017 Времетраене : 92 мин. Резюме : Екшън филм в който за охрана на търговски център се грижат ветеран с тежко минало и проблемния му партньор. Те се оказват единственото нещо, което стои между банда наемници и невинната им цел, млада свидетелка на убийство. Жанр: Екшън За още подобни филми които ги няма можете да пишете >>ТуК<< Приятно гледане!!!
 13. Здравейте предоставяме ви една добра книга за Основи на програмирането със C++ авторът е Емилиян Петков Предполагам че ще ви бъде полезна!!!! дори някой Българки технически Училища и технически Университети преподават по тази книга. А ние-ви пожелаваме приятно четене!!!! BasicsOfProgramming_EPetkov_Print.pdf
 14. Notepad++

  Version 7.5.1

  1 download

  Notepad ++ v7.5.1 нови функции и корекции на програмни грешки: Коригиране на някои изключени език не може да се помни бъг. Коригирайте грешката за локализиране на регресията. Коригирайте грешката, която Notepad ++ създава папката "% APPDATA% \ local \ notepad" в местния режим на конфигурация. Добавете поддръжка на езика Visual Prolog. Добавете поддръжка за автоматично изпълнение за партиден файл (* .bat). Подобрете списъка с функции за PHP и JavaScript. Усъвършенствайте Mapper за бързи команди, като добавите колона за категории. Направете двойно кликване, за да деактивирате / активирате диалоговия прозорец в предпочитанията. Направете двойно кликване, за да подобрите движението на разширението в диалоговия прозорец "Предпочитания Отстранете грешката: Елементът от менюто за език се възстановява обратно на грешната зона. Добавете духовен цитат.
 15. Ще ви покажа как да търсите определен номер във базата ви дани чрез програмата HeidiSQL кодът е следният MSISDN LIKE '%Въвеждате желаният номер%' or MSISDN LIKE '%Number-2 %' or MSISDN LIKE '%Number-3 %' Мисля че е това за този урок, ако някой има допълнения нека да ги напише в коментарите!!! БЛАГОДАРЯ!!!
 16. Теми за Openbox

  Пускам връзка към личният си комплект с теми за мениджъра на прозорци Openbox. Този мениджър се ползва в повечето десктоп среди, пригодени да ползват малко ресурси, включително Lubuntu Desktop. https://cloud.mail.ru/public/GzFu/egbaCY63u Който желае, може да ги ползва. Инсталацията става, като разархивирате и поставите темите в папка /usr/share/themes или в скрита папка .themes, която може да създадете в потребителската си директория. Част от темите са публикувани, но, за повечето от тях не ми се е занимавало да го правя. Почти всички теми са в два варианта според символите за действия в бутоните. Пускам снимки на няколко от тях. Прекалено много са, за да бъдат показвани всички. Затова не ми се занимава да публикувам и описвам всяка. Правят се много лесно, защото цялата им конфигурация е с цифрови стойности, без реални изображения. Ограниченията за тези теми идват само от фантазията на този, който ги създава. https://s19.postimg.org/4wp5lnr03/Blue_Classic.png https://s19.postimg.org/akbp7gn03/box1.png https://s19.postimg.org/dqeogmz5f/U1604_LXDE.png https://s19.postimg.org/45qwze1df/Win8_Red.png https://s19.postimg.org/8zvsvgl0z/ia_ora_shine.png https://s19.postimg.org/7wtjvk0hf/lx1.png
 17. v Въпреки ръста в цените на bitcoint капитализацията на златото е в пъти повече от тези на bitcoin и пазара на криптовалути. В разработка....
 18. Как да инсталираме Skype на - Kali Linux 64 ?

  1. Инсталирате приложението gdebi (ако липсва). Това е инсталатор на .deb пакети. 2. Сваляте Skype за 64 битова система от официалния сайт. https://www.skype.com/bg/download-skype/skype-for-linux/ За Debian базираните дистрибуции сваляте .deb пакет. 3. Инсталирате пакета с gdebi. Инсталацията става, като сликнете с десен буто на мишката върху пакета и изберете "Инсталиране с gdebi". 4. За да не ви излиза досадно съобщени при актуализация, внасяте GPG (доверителен) ключ за хранилището на приложението. Това става с командата. su wget -qO - https://repo.skype.com/data/SKYPE-GPG-KEY | sudo apt-key add - или просто wget -qO - https://repo.skype.com/data/SKYPE-GPG-KEY | sudo apt-key add - ако имате зададена sudo парола. Не ползвайте черна магия, не ровичкате по файловата система и не се опитвайте да инсталирате 32 битова версия, които не само ще ви качи много 32 битови библиотеки, но в близко бъдеще ще бъде премахната. Избягвайте ръчна инсталация с dpkg -i, защото с нея се инсталира всеки посочен .deb пакет, независимо, дали е обезпечен със зависимости и дали е съвместим с вашата система.
 19. Нова версия

  Форумът вече е обновен със новата актуална версия: 4.2.5 на IPS Community Suite
 20. Мачовете днес

  Мачове за Петък, 08 Септември, 2017 Maчовете които ще бъдат излъчвани по БГ-телевизии
 21. Стримове на живо

  TSN1 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/82.m3u8 Disney http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/132.m3u8 FoxSport 3 http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/131.m3u8 BTSport1 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/87.m3u8 ESPN1 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/89.m3u8 ESPN2 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/90.m3u8 NBA http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/91.m3u8 SkySport1 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/92.m3u8 SkySport3 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/94.m3u8 SkySport4 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/95.m3u8 SkySport5 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/96.m3u8 TSN2 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/83.m3u8 TSN3 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/84.m3u8 ad Sports 1 http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/121.m3u8 ad Sports 2 http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/122.m3u8 FoxSport 2 http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/130.m3u8 FoxSport HD http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/129.m3u8 TSN4 http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/127.m3u8 TSN5 http://185.73.239.38:25461/live/thfl...44444/128.m3u8 BTSport2 http://185.73.239.38:25461/live/thflix/Aa444444/88.m3u8 Който желае може да тества как е
 22. Здравейте маняци.. тук ще можем да споделяме стримове на спортни канали онлайн, ще дам старта със няколко.. а вие ако знаете още добавяйте въпреки и да има дублирани канали (условието при доблирането на канали е да са със различни IP-Адреси) и както се казва качвайте наволя колкото повече толкова повеч
 23. Спиране и рестартиране на Asterisk от CLI Има три общи команди, свързани със спирането на услугата Asterisk. Те са: core stop now - Тази команда спира незабавно услугата Asterisk, като прекратява всички разговори. core stop gracefully - Тази команда предотвратява стартирането на нови повиквания в Asterisk, но позволява продължаването на разговорите. Когато всички обаждания приключат, Asterisk спира. core stop when convenient - Тази команда изчаква, докато Asterisk не осъществи повиквания, а след това спира услугата. Това не възпрепятства входящи обаждания в системата. Съществуват три свързани команди за рестартиране на Asterisk. core restart now - Тази команда рестартира услугата Asterisk незабавно, приключвайки всички разговори в ход. core restart gracefully - Тази команда предотвратява стартирането на нови повиквания в Asterisk, но позволява провеждането на разговори в ход. Когато всички обаждания приключат, Asterisk се рестартира. core restart when convenient - Тази команда изчаква, докато Asterisk не осъществи повиквания, и след това рестартира услугата. Това не възпрепятства влизането на нови повиквания в системата. Има и команда, ако промените решението си. core abort shutdown - Тази команда прекратява, процес което преди това е започнал с други опции.
 24. Мачовете днес

  Мачове за Неделя, 03, Септември, 2017 Maчовете които ще бъдат излъчвани по БГ-телевизии 16:30ч. Портсмут - Родъръм Юнайтед по 19:00ч. Беларус - Швеция: по 19:00ч. Холандия - България: по
 25. Мачовете днес

  Мачове за Четвъртък, 31 Август, 2017 Maчовете които ще бъдат излъчвани по БГ-телевизии 21:45 България - Швеция: по 21:45 Франция - Холандия: по
 26. Мачовете днес

  Споделяйте кои мачовеч ще дават дне? от колко часа? и по коя телевизия-(ако имате информация)? Драскайте на воля!!!
 27. Здравйте споделям концерт на живо и музика от видео игри... споделяйте
 1. Зареди още активност